Sektion for Plante- og Jordvidenskab

Sektion for Plante- og Jordvidenskab omfatter forskergrupper inden for planteavl, plantenæring og jordens frugtbarhed. Spændende fra molekyler til økosystemer, aktiviteterne i Sektionen fokuserer på plante-miljø interaktioner og jordprocesser, der er vigtige drivkræfter for udvikling af fremtidige systemer til bæredygtig produktion af fødevarer og biomaterialer.

Nye metoder og teknologier udvikles til undersøgelse af optagelsen af mineralske næringsstoffer, næringsstof metabolomics, isotopforhold, gasudveksling, planteinducerede ændringer i rhizosfæren, biotilgængelighed af jordens næringsstoffer, gødningsudnyttelse og genanvendelse af næringsstoffer i organisk affald.

Molekylære markører, der kan anvendes som basis for markørassisteret avl af afgrødegenotyper med forbedret ernæringsværdi, effektiv udnyttelse af næringsstoffer, modstandsdygtighed over for svampe og tolerance mod ugunstige jordforhold er afledt på basis af gensekventering og -kortlægning samt kvantitative genetiske tilgange. Ved at levere ny grundlæggende viden der inden for en forholdsvis kort periode kan implementeres i nye planteavlsstrategier, bidrager forskningsaktiviteterne til udvikling af nye klima- og ressourceeffektive genotyper.

Med hensyn til jordprocesser er kulstofbinding, næringscyklusser og omsætning af organisk materiale i centrum, og udgør en integreret del af projekter der beskæftiger sig med bæredygtig genanvendelse af affald og udnyttelse af naturressourcer, menneskeskabte ændringer i landbrugs- og byernes elementcyklusser, drivhusgasemissioner og ændringer i arealanvendelsen. Dette vil have stort potentiale, både i industrialiserede lande med intensiv landbrugsproduktion og i udviklingslande, hvor sektionen allerede har betydelige forskningsaktiviteter.

 

 

 

Kontakt

Lars Stoumann Jensen

Sektionsleder
Lars Stoumann Jensen
M: lsj@plen.ku.dk
Tlf.: +45 35 33 34 70

Lisbeth Axelsen

Sektionssekretær
Lisbeth Axelsen
M: liax@plen.ku.dk
Tlf: +45 35 33 34 96

Københavns universitet
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

Tlf: +45 35 33 34 96 
Fax: +45 35 33 34 68

Alle medarbejdere

Publikationer