For forskere og studerende

Forsøgsgårdenes arealer, faciliteter og forsøgstekniske udstyr er til rådighed for alle ansatte og studerende på Københavns Universitet samt for forskere, undervisere etc. ved andre forskningsinstitutioner og -virksomheder 

Forsøgsgårdenes medarbejdere er parat til at yde den optimale service samt praktisk og teknisk assistance i den forbindelse.

Hvis du vil benytte Forsøgsgårdenes markarealer og faciliteter eller vores forsøgstekniske assistance og service, skal du udfylde et ansøgningsskema. 

 

Brugerbetalingsordningen omfatter følgende: 

 • forsøgsteknikerassistance i forbindelse med markforsøg og undervisning leveret af medarbejdere fra PlanteFaciliteter og Værksteder (PFV) 
 • faciliteter og redskaber, der anvendes til markforsøg og undervisning
 • græsningsarealer

Brugere

Brugerbetalingsordningen er gældende for Københavns Universitets ansatte og studerende. Øvrige brugere, dvs. forskere, undervisere og studerende ved andre danske eller udenlandske universiteter, forskningsinstitutioner eller virksomheder, er velkomne til at kontakte os for nærmere aftale om brug af vores faciliteter og services. Vi laver gerne tilbud på en samlet forsøgsopgave.

Basis

I forbindelse med markforsøg afholdes følgende udgifter af basisbevillingen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab til PlanteFaciliteter & Værksteder, herunder Forsøgsgårdene:

 • Forberedelse af arealet, dvs. standardjordbehandling. 
 • Pasning af arealet, dvs. ukrudtsregulering, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse, gødskning m.v., som ikke er forsøgsspecifik og kan foretages samtidigt i den omgivende mark. 
 • Behandling af forsøgsarealet efter forsøgets afslutning, dvs. høst med mejetærsker, jordbehandling m.m., når det kan foretages samtidigt i den omgivende mark. 
 • Materialer, dvs. udsæd, pesticider, gødning m.v., som er standard på Forsøgsgårdene

Bemærk, at studerende har særlige fordele se nedenfor.

Brugerbetalte ydelser 

Brugerne skal betale for forsøgsspecifikke opgaver, der udføres af Forsøgsgårdenes medarbejdere: (se prisliste nederst på siden)

 • Planlægningsmøder og andre møder mellem brugeren og Forsøgsgårdenes medarbejdere 
 • Opmåling af forsøg, dvs. opmåling i mark, afsætning af parcelgrænser 
 • Såning af forsøg, dvs. forberedelse og afvejning af såsæd, indstilling af såmaskine, såning af forsøget, såning omkring forsøget og anlæg af værn 
 • Beskyttelse af forsøg mod fugle og harer, f.eks. netdækning af forsøg.
 • Opstilling af måleudstyr, f.eks. målerør i jord, fælder og dataloggere. 
 • Forsøgsspecifikke målinger, f.eks. jordfugt, fotosyntese, registrering af planters udvikling, sygdomsangreb og ukrudtsdækning. 
 • Forsøgsspecifikke behandlinger, f.eks. særlig gødskning, sprøjtning, ukrudtsregulering, slåning eller jordbehandling, der afviger fra behandlinger i den omgivende mark. Herunder klargøring og rengøring af redskaber til brug for disse behandlinger. 
 • Vanding, dvs. arbejde forbundet med anvendelse af vandingsmaskiner på Højbakkegård 
 • Prøveudtagning af planter eller jord 
 • Høst af forsøgsparceller, dvs. håndhøst og høst med forsøgsmejetærsker. 
 • Behandling af jord- og planteprøver, f.eks. rensning, tærskning, formaling, tørstofanalyser, 1000-kornsvægt, udvaskning af rødder. 
 • Oprydning og rengøring efter forsøg 
 • Indtastning og fremsendelse af forsøgsdata

Brugerne kan i nogen udstrækning medvirke ved udførelse af opgaverne efter aftale med Forsøgsgårdenes medarbejdere.

Kørsel med landbrugs- og forsøgsmaskiner samt anvendelse af forsøgsteknisk udstyr og pesticider må dog ikke udføres af andre end Forsøgsgårdenes medarbejdere.

Brugerbetaling for forarbejdning af plante- og jordprøver

Forarbejdning af plantemateriale og jord foretages normalt af Forsøgsgårdenes medarbejdere mod brugerbetaling - enten i form af registreret timeforbrug eller i form af fast pris pr. prøve.

Studerende kan benytte udstyr i forsøgsladen møllerne i forbindelse med speciale, bachelor og temaprojekter.

Møllerne udlånes mod betaling pr. påbegyndt time.

Kontakt os gerne for udregning af tilbud på forarbejdning af dine prøver.

Særligt for studerende 

Specialestuderende har mulighed for at gennemføre markforsøg.  

De studerende skal selv tage sig af alle de praktiske opgaver i forbindelse med deres forsøg dog ikke anvendelsen af landbrugs- og forsøgsmaskiner i marken og pesticider.

Ofte vil der være mulighed for, at den studerende kan være medhjælper på denne type opgaver.

Studerende skal ikke betale for:

 • Planlægningsmøde med Forsøgsgårdenes medarbejdere
 • Vejledning i praktisk udførelse af forsøgsopgaverne og brug af redskaber, måleudstyr m.v.

Alle øvrige ydelser fra Forsøgsgårdene afregnes med brugerbetaling. Den studerende skal derfor i forvejen undersøge omkostningerne ved det ønskede forsøg og lave aftale om finansiering af forsøget med vejleder og med PlanteFaciliteter & Værksteder.

Materialer og varer 

Standardmaterialer dækkes af basisbevillingen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, dvs. udsæd, gødning og pesticider, som anvendes i omgivende marker.

Særlige materialer, der normalt ikke anvendes på Forsøgsgårdene, og særligt store mængder af f.eks. poser eller etiketter til forsøg, betales af brugeren.  

Lån af udstyr

Ansatte på KU kan låne udstyr, f.eks. rensemaskiner og møller til prøveformaling. Der betales en afgift pr. time afhængig af hvilken maskine, der er tale om. 

Arealleje 

For forsøgsarealer med afgrøder, der ikke kan sælges, opkræves en årlig arealleje, hvis arealet er større end 2000 m2. Areallejen modsvarer dækningsbidraget ved dyrkning af byg. 

For arealer, der anvendes til græsning opkræves en årlig arealleje, der modsvarer dækningsbidraget ved dyrkning af byg. Lejen dækker følgende serviceydelser: 

 • anlæg af græsset evt. som udlæg i en kornafgrøde året før anvendelsen 
 • 2 gange gødskning i foråret 

Den årlige leje reguleres forholdsmæssigt, hvis arealet benyttes i kortere tid end en hel sæson, og der kan tages slæt på arealet. 

Øvrige opgaver i forbindelse med etablering eller pasning af græsningsfolde udføres af Forsøgsgårdenes medarbejdere mod brugerbetaling. Lejer sørger selv for opsætning og nedtagning af hegn.