Gertrud Ragnhild Kock

Gertrud Ragnhild Kock

Laborant

SOBI
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

Kontor: 2-70, 3. sal, B 326
Telefon: +45 353-34348
Telefon (Sekretariat): +4535333560
E-mail: grk@plen.ku.dk