Allison Maree Heskes

Allison Maree Heskes

 

Plantebiokemi
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

Kontor: T141
Telefon: +45 353-36973
Telefon (Sekretariat): +4535333560
E-mail: amh@plen.ku.dk