Suraj Dhakal

Suraj Dhakal

 

SOBI
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

Telefon: +45 353-34533
Telefon (Sekretariat): +4535333560
E-mail: sura@plen.ku.dk