Hovedsamlingen - generalherbarium for det plantepatologiske fagområde i Danmark

Landbohøjskolens plantepatologiske herbarium er nu overdraget til Statens Naturhistoriske Museum. Nedenfor er en beskrivelse af samlingerne.

Generalherbariet for det plantepatologiske fagområde er grundlagt af Emil Rostrup, der blev ansat på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu en del af KU-SCIENCE) i 1883. Her etablerede han verdens første lærestol i plantepatologi.

Hovedsamlingen indeholder præparater fra Rostrups virke før 1883 og omfatter i dag skønsmæssigt 30.000 eksemplarer. Det skyldes en ihærdig og systematisk indsamling gennem mere end et århundrede af landets mest fremtrædende plantepatologer og mykologer. 

Samlingen er internationalt anerkendt og identificeres entydigt ved forkortelsen CP i den internationale fortegnelse over videnskabelige herbarier.

Typeeksemplarer

Samlingen indeholder adskillige typeeksemplarer (præparater, der i overensstemmelse med de internationale navngivningsregler er basis for videnskabelig navngivning af en taksonomisk enhed, fx en art). 

Typeeksemplarer såvel som andet materiale anvendes fx ved revision af taksonomiske grupper og rekvireres derfor til udlån i forbindelse med systematisk arbejde overalt i verden. 

Af andre videnskabelige formål tjener samlingen til at belyse plantepatogeners (samt en del saprofytiske svampes) optræden og udbredelse i Danmark.  

Præparater fra samlingen benyttes også i undervisningen af de studerende i plantepatologi. 

Artsbestemmelse af svampe i bygninger

En af samlingens meget vigtige funktioner er at fungere som reference, og dermed udgøre en hjælp, til at fastslå identiteten af nyfundne plantepatogene svampe, fx i tilfælde af problemer ved deres bestemmelse. Da samlingen tillige omfatter alle de vigtigste typer af skader på tømmer/bygningstræ, forårsaget af vednedbrydende svampe, udgør den et vigtigt element i udbredelsen af kendskabet til de hyppigt forekommende og ofte økonomisk katastrofale angreb af svampe i bygninger og tømmerlagre.

Den eneste i Norden 

Samlingen er den eneste af sin slags i Norden og er på grund af sin størrelse og den lange periode, hvori præparaterne er indsamlet, også internationalt set meget værdifuld. Alle typer beskrevne misdannelser på vedplanter og urteagtige planter er repræsenteret, og mange af de største eksemplarer af sådanne misdannelser, fundet i Danmark i de sidste 120 år, findes i samlingen, der derved foruden sin videnskabelige værdi også får en betydelig udstillingsværdi.  

Det drejer sig således om en for Danmark helt enestående samling med mange kvaliteter. Fakultetet har en ganske særlig moralsk forpligtelse til at bevare samlingen, da den blev grundlagt på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, som var det første sted, hvor en formel undervisning på universitetsniveau med tilhørende systematisk forskning i egentlig plantepatologi blev etableret.  

Lektor Eigil de Neergaard har i mange år været kurator for samlingen.