Naturplan

En naturplan er en konkret plan for, hvordan den eksisterende natur kan bevares, eventuelt forbedres og måske også hvordan, der skabes ny natur på landbrugsarealer.

Forsøgsgårdene har iværksat udarbejdelsen af en naturplan, som skal medvirke til at sikre størst mulig biodiversitet samt tilgodese offentlighedens adgang, men det skal ske under hensyntagen til Forsøgsgårdenes brugeres interesse.

Naturplanen har følgende formål:

 • Fremme biodiversiteten
 • Bevare og skabe så mange biotoptyper som muligt
 • Optimere plejen på braklagte arealer
 • Optimere plejen af mergelgrave, vandhuller o.lign.
 • Forbedre vilkår for vildtet dog uden ønske om forbedrede jagtmuligheder
 • Landskabelige strukturer ønskes synliggjort og kulturspor ønskes fremhævet.

Nuværende kerneområder:

Højbakkegård

 • Engen syd for Pometet
 • Mindre beplantning ved hovedbygningen

Snubbekorsgård

 • Mindre beplantning med vandhul
 • Levende hegn
 • Jorddige langs Rørrendegård
 • Fugtigt område i brakareal

Rørrendegård

 • Arealet, der grænser op til mosen mod vest
 • Mindre vandhul ved gården
 • Levende hegn

Bakkegården

 • Brakarealer langs vandløbet og mindre trekant med spredt opvækst
 • Vandløbet

Foreslåede tiltag:

 • Nedskæring af opvækst på sydsiden af vandhuller
  • Foretages umiddelbart
 • Etablering af udyrkede bræmmer i tilknytning til vandhuller og langs markveje
  • Foretages umiddelbart
 • Afgrænsning af dyrkningen rundt om elmaster (10-20 m2 urørt græs)
  • Foretages umiddelbart
 • Etablering af forsøgsarealer med størst muligt hensyn til faunaen
  • Foretages umiddelbart, men hensyn til forsøgene kommer først
 • Etablering af vildtvenlig brak
  • Vådområde anlægges på Snubbekorsgård
  • Plantedækket holdes i hønsefuglevenlig højde og sammensætning
 • Etablering af insektvolde primært på Bakkegården
  • Er planlagt langs markvejen på Højbakkegård, men erstattes nok af vildthegn langs nøddeplantage
  • Volde etableres evt. på Bakkegården i 2007
 • Skab få, nye kerneområder
  • Fokus på brakareal på Snubbekorsgård, bl.a. med etablering af vandhul 2006/2007. Tilladelse er opnået fra kommune og amt.

Naturplanen kan læses i sin fulde længde her