Driftsformer på Forsøgsgårdene

Tre af Forsøgsgårdenes ejendomme drives konventionelt, dvs. med brug af kunstgødning og pesticider: Højbakkegård, Snubbekorsgård og Rørrendegård.

Den fjerde ejendom, Bakkegården, har været drevet efter reglerne for økologisk jordbrug siden 1996, hvor fakultetet overtog arealerne, og gården fik økologisk autorisation i 1999.

På Snubbekorsgård findes to værkstedsarealer, der drives efter økologiske principper: KFE-systemet og mark 29 - de indgår dog ikke i det autoriserede areal.

Jordbehandling og såning

På hovedparten af arealerne anvendes en traditionel praksis med pløjning efterfulgt af enten harvning eller rotorhavning - både på konventionelt og økologisk drevne arealer.

Hovedparten af markerne tilsås med en af følgende 3 metoder:

  1. To gange harvning med en såbedsharve, plus radsåning
  2. En gang harvning, plus kombiharve såning
  3. En gang harvning, plus rotorharvesåning.

Om efteråret sås lige efter pløjning med rotorsættet og med frontpakker monteret på traktoren.

Vi har også arealer, hvor vi praktiserer pløjefri dyrkning under konventionel drift. Tidligere styrede vi driften på to måder:

  1. Efter høst fjernes halmen og der bliver revet i forpløjningen. Derefter foretages en let harvning. Få dage inden såning sprøjtes der med glyphosat. Der sås direkte med en Väderstad Rapid med skiveskær.
  2. Der stubharves et par gange efterår på snittet halm og tilsås om foråret med rotorharve. 
Nu er vi underlagt nye regler for efterårsbehandling af stubmarker.