Udpiningsmarken

Udpiningsmarken - mark 33 - er et værkstedsareal, hvor der kan arbejdes med planters reaktion på reduceret næringsstoftilgængelighed.

Der blev ikke tilført fosfor (P) og kalium (K) i perioden 1965 til 1996, men kun kvælstof (N) i form af kalkammonsalpeter (Kas). I samme periode har der været gennemført et almindeligt kornsædskifte, som har udtømt de let tilgængelige næringsstoffer i jorden.

Marken er på ca. 9 ha og jordtypen kan betegnes som JB 6, bortset fra godt 1 ha, der ligger udenfor parcellerne og er dels humusagtig, dels sandjord.

I udpiningsperioden har afgrøden været korn. På en del af arealet har der været dyrket kartofler, majs og raps som forsøgsafgrøder. Der foreligger desværre ikke udbyttetal for denne periode.

I 1997 blev marken delt op i 16 storparceller med 8 forskellige gødningstilførsler i 2 gentagelser til et langtidsforsøg med titlen: Langtidsvirkninger på jordkvalitet, jordens frugtbarhed og planternes ernæring ved stigende tilførsler af N, P og K i kvæggylle og handelsgødning. Planen strakte sig frem til 2015 men blev i 2009 lavet om.

Parcellernes størrelse var på 18m x 200m, og de kunne deles til 18m x 100m, hvis det var nødvendigt af hensyn til sædskiftet. Der var normalt et sædskifte med korn og 2 års kløvergræs.

2009 blev et enkeltstående år. Behandlingerne i mark 33 ændres før arealet skal køre under en ny og mere detaljeret plan fra og med år 2010 og frem (se mere længere nede). Læs selv mere detaljeret om 2009-planen. Arealet vil i 2009 stadig være delt op i en nordlig og en sydlig blok, men i stedet for 16 nord/syd liggende parceller, så bliver marken delt op i 4 blokke beliggende øst/vest, med 2 gentagelser af gødningsniveauerne: 0N, 50N, 100N og 150N. De gamle behandlinger med P og K falder bort i 2009. Derimod oprettes der mikroplots hvor der bl.a. bruges superfosfat og kaligødning samt parceller med gyllefibre. Alt dette kan ses af 2009-planen. Der vil blive høstet udbytte på parcellerne ved høst! Afgrøden i 2009 bliver byg.

Parcellerne vil i 2009 være 24 x 320 m i øst/vest retning med de oprindelige 18 parceller liggende nord/syd. Se forsøgsplanen for yderligere detaljer. 

Fra 2010 ændres planen for arealet så der opstår flere gentagelser, og der tilføres nu N til alle parceller. Istedet for de tidligere 2 storblokke med 16 parceller bliver der nu lavet 4 storblokke med 14 parceller, og der laves 4 gentagelser af hver eneste behandling for at få et mere statistisk sikkert respons af gødskningsniveauerne. Yderligere detaljer om den nye plan er til selvstudier her, dog skal det bemærkes at en endelig plan først vil ligge helt fast i 2010 når det nye forsøgsdesign træder endelig i kraft.

Parcellerne vil fremover have en størrelse af 20 x 50 m

For at undgå overslæbning, foregår al jordbehandling på langs ad parcellerne, og der er 2m værn mellem dem. Fra Sæsonnen 2011 har vi lavet faste nord/syd gående kørespor som følges via autostyring med præcision på +/- 2 cm. Herved er parcellerne helt præcist afgrænset og præcisionen i gødskningen er optimal. Læs mere om forsøgsgårdenes autostyring.

Arealet ligger som værkstedsareal, hvor gødningstilførslen ligger fast, men ellers kan marken bruges til forsøgsformål, der ligger inden for rammerne af den faste behandling.

Der kan hentes jord fra marken til brug for dyrkning af planter i væksthus eller til andre forskningsformål.

Læs mere om effekterne af udpining og gødningstildeling i denne poster.

Kontaktperson er forsøgstekniker Ulrich Bay Olsen og Professor Lars Stoumann Jensen.