Værkstedsarealer

Ved et værkstedsareal forstås en eller flere marker, der dyrkes med et fast sædskifte eller en fast dyrkningsform, f.eks. økologisk drift eller pløjefri dyrkning.

På Forsøgsgårdene findes følgende værkstedsarealer:

KFE-systemet - Kombineret Foder og Energi-system, der dyrkes økologisk med et kløvergræsrigt sædskifte egnet til en bedrift med malkekvæg. Samtidig dyrkes energipil i læbælter, som producerer en mængde energi, der modsvarer energi til drift af markerne. Arealet blev etableret i 1994 og har været drevet efter økologiske principper siden da.

Økologisk system - mark 29, der dyrkes med et økologisk bælgsædsrigt sædskifte, der kan levere proteinrigt foder til bedrifter med dyrehold eller til human ernæring. Arealet har været dyrket efter økologiske principper siden 1988.

Udpiningsmarken, der fra 1965 til 1994 ikke blev gødet med fosfor og kalium, men kun med kvælstof. I 1997 blev der udlagt felter, som tildeles forskellig mængde af de 3 gødningskomponenter, herunder felter, der stadig ikke gødes. Sædskiftet består af byg og kløvergræs.

AgroVand, der anvendes til opsamling og analyse af stoffer, der udvaskes via drænvand. Der arbejdes med 2 forskellige jordbehandlingsmetoder (med og uden pløjning), og der er etableret brønde m.v., der muliggør automatiseret udtagning af vandprøver fra drænrørene.

BALANCE, der er et økologisk dyrkningssystem bestående af 3 næringsstofniveauer i et sædskifte med høj andel af bælgsæd og efterafgrøder.

Crucial, som er et stort parcelopdelt areal med forsøg med bygødninger, dvs. anvendelse af byens affaldsstoffer i jordbruget.

Pløjefri dyrkning praktiseres i en mark med vintersæd.

For alle værkstedsarealer gælder, at de kan anvendes til markforsøg, hvis sædskiftet, dyrkningsmetoden eller de tekniske installationer er relevante for forsøget. Værkstedsarealerne disponeres i samarbejde mellem Forsøgsgårdenes driftschef og de respektive faglige koordinatorer for arealerne.