10. august 2017

Forskere opklarer årsagen til dalende proteinindhold

AFGRØDER

De sidste 20 år er niveauet af protein i dansk vinterhvede og vårbyg faldet markant, og det har konsekvenser for kvaliteten af det danske korn. Nu viser en ny rapport, hvad grunden er.

Siden 90erne er indholdet af protein i vinterhvede og vårbyg fra danske marker dalet støt. Det har givet anledning til megen debat, hvorvidt det dalende proteinindhold skyldes begrænsninger i brugen af kvælstof, ændret sortsvalg eller noget helt tredje.

Nu har forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet i samarbejde med SEGES i en ny rapport kortlagt, hvilke faktorer, der mere præcist har haft indflydelse på kornets kvalitet.

Rapporten konkluderer, at det dalende proteinindhold skyldes en række forskellige faktorer, herunder ændring i gødningsnormer.

”Studiet underbygger argumentet om, at der er behov for en større kvælstoftilførsel via gødning eller kvælstoffikserende afgrøder end der var tilladt i 2014-15, hvis proteinindholdet skal op,” siger Merete Styczen, der er en af forskerne bag rapporten.

”Når vi på denne måde har kortlagt årsagerne til faldet i proteinindhold, har vi et meget bedre grundlag for at vende udviklingen”

Forædling spiller også en rolle

Merete Styczen fortæller, at for vinterhveden er den primære årsag til den dalende kvalitet i kornet den lavere tilførsel af kvælstof, og årsagen er de reducerede kvælstofnormer og kravene om bedre udnyttelse af husdyrgødning.

Men det er ikke den eneste grund, understreger rapportens forskere. Mens den ændrede gødningsniveau står for 53-70 pct. af faldet i protein for vinterhveden, skyldes 14-19 pct. af faldet, at nyere sorter er forædlet til at producere mere tørstof ved lavt kvælstofniveau.

For vårbyg er det derimod planteforædlingen, der er hovedårsagen til faldet i proteinindholdet i kernen. Forskerne vurderer, at udviklingen i sorterne står for hele 39-62 pct. af faldet i proteinindhold i vårbyg, mens ændringen i kvælstoftilførsel betyder mindre.

”Det vil sige, at det store fokus på at dyrke sorter med et højt tørstofudbytte har haft effekt på kvaliteten af kornet, særligt når det gælder vårbyggen. Men for at opretholde et højt proteinniveau i de nyere sorter skal kvælstofniveauet øges i takt med det højere tørstofudbytte, ” lyder konklusionen fra Merete Styczen.

For begge de testede kornsorter, vinterhvede og vårbyg, kan forskerne også spore en effekt af det lidt varmere og vådere vejr.

Kan ændre politik på området

En del af formålet med undersøgelsen var at finde ud af, om eksisterende beregningsmodeller kan genskabe faldet i proteinindhold, og hvordan de nye sorter skal beskrives, så modellerne er tidssvarende.

Det sker, fordi det ofte er modelberegninger, der danner vidensgrundlaget, når effekterne af nye virkemidler i landbruget skal generaliseres.

For eksempel er ”tidlig såning af vinterhvede” et anbefalet virkemiddel til at sænke udvaskningen, men ifølge undersøgelsen fører det både til lavere udvaskning og lavere proteinindhold i korn med det lave gødningsniveau i 2014-15.

”Vi kan håbe, at studiet kan gøre det klart for politikere, at der er metoder til at belyse sammenhæng mellem gødningsniveau og proteinindhold, som bør anvendes til vurderingen af virkemidler” siger hun, men understreger samtidig:

”Vi har også vist, at der er en række andre faktorer, der har en effekt på proteinindholdet, ikke mindst udviklingen i planteforædling, men også det generelt vådere og varmere vejr og det faldende indhold af organisk stof, der ses på nogle jordtyper.”

Hent rapporten Årsager til faldende proteinindhold i kerne fra ca. 1990-2015