13. august 2013

Flere bier i det økologiske jordbrug

ØKOLOGI.

Det økologiske jordbrug tilbyder et bedre fødegrundlag for en lang række arter af vilde bier, når man sammenligner med det konventionelle jordbrug, det viser en ny ph.d. afhandling fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. En udvidelse af det økologisk dyrkede areal er dog ikke nok til at forbedre vilkårene for alle vilde bier i Danmark, da nogle arter er afhængige af ikke-dyrkede arealer, som rummer blomster af høj værdi for bierne.

Vilde bier er helt afhængige af blomster som fødegrundlag og mængden og kvaliteten af blomsterressourcen har derfor stor betydning for bierne. I en ny ph.d. afhandling fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab er 28 økologiske og konventionelle vinterhvedemarker og markskel blevet undersøgt for antallet af blomster og vilde bier.

Økologiske marker har et bredt fødegrundlag
Undersøgelserne viser, at de økologiske hvedemarker indeholder mange flere blomstrende planter sammenlignet med de konventionelle. De økologiske marker havde tilmed op til 10 gange højere tæthed af blomstrende planter med højt indhold af nektar og pollen, som udgør et særlig værdifuldt fødegrundlag for vilde bier og honningbier.

Silkebi på Regnfan. Foto: Casper Ingerslev Henriksen

- Fraværet af ukrudtsmidler i det økologiske jordbrug medfører en divers sammensætning af planter i marken og den økologiske landmand bruger ofte hvidkløver - en særlig værdifuld bi-plante - som en del af sædskiftet.Begge dele bidrager til et forbedret fødegrundlag sammenlignet med den konventionelle og det reagerer bierne positivt på, forklarer ph.d. studerende Casper Ingerslev Henriksen.

Økologiske marker gør det ikke alene
Et grundigt kig på arealerne omkring de økologiske marker eks. markskel viser, at de har signifikant flere blomster af høj værdi for bierne, altså et bedre udbud af pollen og nektar. Og her viser studiet, at det kommer en særlig gruppe af bier til gode, nemlig humlebierne.

- Noget tyder på, at humlebierne er langt mere afhængige af de blomstrende planter, der er at finde i markskel, vejrabatter og ikke-opdyrkede habitater i landskabet. Så selvom økologien skaber plads til bier, så kan det ikke stå alene i forhold til de mere specialiserede bier. Og her er plejen af markskel og andre udyrkede arealer ganske afgørende, måske endnu vigtigere end det der forgår på selve marken.

For at sikre et bedre fødegrundlag til humlebier og solitære bier er der flere tiltag, som kan gennemføres på både økologiske og konventionelle bedrifter:

  • Tilpasse ukrudtsbekæmpelsen så der kommer flere ukrudtsblomster i dyrkede marker
  • Pleje af markskel og vejrabatter for at fremme tilstedeværelsen af blomster i stedet for de mange græsser, som ofte dominerer disse habitater pga. næringsbelastning, forkert timing for slåning og manglende fjernelse af biomasse 
  • Øge arealet med rød- og hvidkløver vil være til stor gavn for humlebierne - i dag udgør disse to vigtige bi-afgrøder under 0,15 % af det samlede landbrugsareal. 
  • Differentiere slåning af kløvergræsmarker, hvor en del af kløvergræsmarken ikke slås så kløverarterne får mulighed for længere blomstring til gavn for humle- og honningbier 
  • Etablering af efterafgrøder som blomstrer i august/september vil kunne bidrage til øget fødeudbud til bierne i en periode, hvor der ikke findes mange føderessourcer.

Yderligere information

Ph.d. studerende Casper Ingerslev Henriksen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU-SCIENCE, 61338282, cih@life.ku.dk
Lektor Vibeke Langer, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU-SCIENCE, 35332383, vl@life.ku.dk